عمو فیلترچی

کوچکترین هم که باشی سبز بودن آنقدر بزرگت می کند که عموفیلترچی را می هراساند. . . . خانه نو آماده شد... Amufiruz2.blogspot.com البته قبل از آماده شدن کامل خانه نو در بلاگر، خانه قبلیم را آماده کرده ام که انقدر دوستانم شرمنده ام نکنند. خانه ای در بلاگفا داشتم که به آنجا میروم. amufiruz.blogfa.com ............................. آهای عمو فیلترچی! قبلا حماقتت برام روشن شده بود. این کارت دیگه برام جدید نبود.

درباره من

عکس من
اولش از یک عروسک شروع شد که گرچه اصلن وجود خارجی نداشت ولی من شبیهش بودم و اصلن احساس میکردم خود آن عروسک شده ام. معلم زبان انگلیسیم که البته اگر بخواهم شغلم را بگویم طراحی و عکاسی کار میکنم.

بشنوید